<
Trang chủ » Tra từ
zinc  
[ziηk]
danh từ
  • kẽm
mạ kẽm, tráng kẽm
ngoại động từ
  • tráng kẽm, mạ kẽm
tráng kẽm lên sắt
  • lợp bằng kẽm
lợp mái nhà bằng kẽm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt