<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
you've  
[ju:v]
(thông tục) (viết tắt) của you have
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt