<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
you'll  
[ju:l]
(thông tục) (viết tắt) của you will , you shall
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt