<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
yore  
[jɔ:]
phó từ
  • ( of yore) đã lâu trước đây; thuở xưa; ngày xưa
thời xưa
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt