<
Trang chủ » Tra từ
yêu sách  
[yêu sách]
  • to demand; to claim
Wage claims/demands
Territorial claims
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt