<
Trang chủ » Tra từ
xung  
[xung]
  • pulse
Sound pulse
  • aggressive; impulsive
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt