<
Trang chủ » Tra từ
xu  
[xu]
  • (tiếng Pháp gọi là Sou) cent; penny; sou
I've spent my last penny
He grudges her every penny/cent
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt