<
Trang chủ » Tra từ
xương  
[xương]
  • bone
Big-boned/small-boned
The human hand has 27 bones: 8 in the wrist, 5 in the palm, 2 in the thumb, and 3 in each finger
  • bony
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt