<
Trang chủ » Tra từ
  
[xô]
  • to rush; to dash
  • (từ gốc tiếng Pháp là Seau) pail; bucket
A bucket of water
Ice bucket
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt