<
Trang chủ » Tra từ
written  
['ritn]
động tính từ quá khứ của write
tính từ
  • viết ra, được thảo ra; trên giấy tờ, thành văn bản
một kỳ thi viết
bằng chứng được viết ra
      • văn bản
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt