<
Trang chủ » Tra từ
wrath  
[rɔθ]
danh từ
  • sự phẫn nộ, sự tức giận tột bực
sự phẫn nộ của Chúa
      • những kẻ sẽ bị trời tru đất diệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt