<
Trang chủ » Tra từ
worried  
['wʌrid]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của worry
tính từ
lo lắng về trọng lượng
lo lắng về chồng mình
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt