<
Trang chủ » Tra từ
worldly  
['wə:ldli]
tính từ
  • (thuộc) thế gian, trần tục (nhất là sự theo đuổi lạc thú hoặc cái lợi vật chất)
của cải vật chất
những mối quan tâm/trò tiêu khiển/mối lo toan trần tục
  • từng trải việc đời, thạo đời
cin người lọc lõi/từng trải
vài lời khôn ngoan lọc lõi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt