<
Trang chủ » Tra từ
workhouse  
['wə:khaus]
danh từ
  • trại tế bần, nhà tế bần (nhà của Nhà nước nhận những người rất nghèo đến sống và tìm việc cho họ làm)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trại cải tạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt