<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
workhorse  
workhorse
workhorse (n)
hard worker, good worker, rock, mainstay, pillar, doer, toiler, slogger


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt