<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
workforce  
['wə:k'fɔ:s]
danh từ
  • lực lượng lao động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt