<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wk  
[,dʌblju: 'ek]
viết tắt, số nhiều wks
  • tuần lễ ( week )
  • công việc ( work )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt