<
Trang chủ » Tra từ
wireless  
['waiəlis]
tính từ
  • không dây; vô tuyến
máy thu thanh; ra-đi-ô; đài
danh từ
  • vô tuyến điện (việc thông tin bằng ( ra-đi-ô))
gửi một bức điện bằng ra-đi-ô
nói chuyện trên ra-đi-ô
phát thanh bằng vô tuyến
  • rađiô (máy thu phát thanh vô tuyến)
  • máy thu thanh (như) radio
ngoại động từ
  • đánh điện bằng ra-đi-ô
đánh một bức điện bằng ra-đi-ô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt