<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wipe the floor with  
wipe the floor with
wipe the floor with (v)
defeat, slaughter (slang), beat hollow, thrash, walk over (informal), outclass, trounce, crush, annihilate (informal), cream (informal)


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt