<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wintriness  
wintriness
wintriness (n)
chilliness, coldness, bitterness, bleakness, frostiness, iciness
antonym: warmth


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt