<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wintertime  
['wintə'taim]
danh từ
  • mùa đông; thời kỳ mùa đông
về mùa đông, ngày trở nên ngắn hơn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt