<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
wintering  
['wintəriη]
danh từ
  • sự trú đông, sự đưa đi tránh rét
  • sự qua đông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt