<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
winnower  
['winouə]
danh từ
  • người quạt, người sảy (thóc)
  • máy quạt thóc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt