<
Trang chủ » Tra từ
widely  
['waidli]
phó từ
  • nhiều, xa
cách xa nhau nhiều
ý kiến khác nhau nhiều
  • rộng rãi, khắp nơi
khắp nơi người ta đều biết rằng..., đâu đâu người ta cũng biết rằng...
  • thưa, thưa thớt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt