<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
whose  
[hu:z]
tính từ nghi vấn
  • của ai
anh đọc cuốn sách của ai đấy?
đại từ nghi vấn
sách này của ai?
từ hạn định
  • của ai; của cái gì
đây là người mà chúng ta vừa đi qua nhà
đây là ngôi nhà mà chủ nhân rất giàu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt