<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
whom  
[hu:m]
đại từ nghi vấn
  • ai, người nào
Anh đã gặp ai?
Anh mời những ai?
Anh nói về ai vậy?
Tôi phải tham khảo vân đề này với ai?
Lệnh đã được ai thực hiện?
đại từ quan hệ
  • dùng làm bổ ngữ cho một động từ hoặc giới từ, mở đầu một mệnh đề miêu tả một người
người mà anh thấy
Tác giả mà anh phê bình trong tạp chí của anh đã viết thư trả lời
Người mà thư này gửi đến đã chết cách đây ba năm
những người mà chúng ta nói tới
  • dùng làm bổ ngữ cho một động từ hoặc giới từ trong mệnh đề không xác định (trong tiếng Anh chính thức)
Bố mẹ tôi, chắc anh còn nhớ, đã lần lượt qua đời trong vòng một tuần
Người con gái lớn của bà ta mà bà ta đặt nhiều tin tưởng nhất đã không đáp ứng được những điều bà ta mong đợi
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt