<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
whiskey  
['wiski]
Cách viết khác : whisky ['wiski]
danh từ
  • rượu uýt-xki
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt