<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
weekly  
['wi:kli]
tính từ & phó từ
  • (xảy ra, có thể trả, xuất bản..) mỗi tuần một lần; hàng tuần
tiền lương hàng tuần
báo hàng tuần
lương được trả hàng tuần
máy phải được kiểm tra mỗi tuần một lần
danh từ
  • tuần báo; báo hàng tuần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt