<
Trang chủ » Tra từ
wealth  
[welθ]
danh từ
  • sự giàu có; sự giàu sang
người giàu có
không ai biết bà ta đã làm giàu bằng cách nào
sự giàu sang không đem lại hạnh phúc cho họ
một bức hoạ phong phú về chi tiết
rất nhiều cơ hội
một quyển sách có rất nhiều minh hoạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt