<
Trang chủ » Tra từ
wallpaper  
['wɔ:l,peipə]
danh từ
  • giấy dán tường
ngoại động từ
  • phủ giấy dán tường (lên tường một căn phòng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt