<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vraiment  
phó từ
  • thật là
một chuyện phiêu lưu thật là lạ lùng
nó thật là may mắn
  • thực sự
một người muốn thay đổi thực sự và hoàn toàn
  • thực ra
thực ra tôi không nghĩ tới điều đó
  • thực không
anh sẽ đến thực không?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt