<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voyageur  
[,vɔii'ʒə:]
danh từ
  • người chuyên chở hàng hoá và hành khách (ở vùng vịnh Hút-xơn)
  • người chở thuyền ( Ca-na-đa)
  • người chào hàng/chiêu hàng, người môi giới
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt