<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vouvoyer  
ngoại động từ
  • gọi (ai) bằng anh (chị, ông, bà..); xưng hô anh (chị, ông, bà...) tôi với
xưng hô ông (bà) tôi với những người lạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt