<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vous  
đại từ
  • anh, chị, ông, bà...; các anh, các chị, các ông, các bà...
trong số các anh
tôi tin rằng các anh biết nhau
  • người ta
một vẻ vĩ đại làm cho người ta phải mê
      • chính anh (chị, ông, bà...); cả anh (chị ông, bà...) nữa
danh từ giống đực
  • người như anh
ông ấy là người như anh
  • từ "anh" (chị, ông, bà...) (để xưng hô)
anh ấy dùng từ "chị" để nói với vợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt