<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
volcan  
danh từ giống đực
  • núi lửa
miệng núi lửa
núi lửa đang hoạt động
(nghĩa bóng) ngồi trên núi lửa, ở trong một tình thế nguy hiểm
  • (nghĩa bóng) người rất hăng, người nóng tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt