<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
volaille  
danh từ giống cái
  • gà vịt, gia cầm
vỗ béo gia cầm
  • (thông tục, nghĩa xấu) tụi đàn bà, tụi con gái
  • (thông tục, từ cũ, nghĩa cũ) gái đĩ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt