<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
volé  
tính từ
  • bị đánh cắp; ăn cắp, ăn trộm
đồ bị đánh cắp; đồ ăn cắp, đồ ăn trộm
  • mất cắp, mất trộm (người)
danh từ giống đực
  • người mất cắp, người mất trộm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt