<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voilà  
giới từ
 • đấy, ở kia, đó là
anh ấy đấy
quyển sách anh ở kia
đó là một người tốt
 • thế là... đấy
thế là ông rất vui lòng đấy
 • đã
đã mười năm nay tôi không gặp anh ta
   • nhiều vô kể
cu gáy nhiều vô kể
   • thì đấy
anh muốn cái đó ư? - Thì đấy
   • đủ lắm rồi
   • đấy, như thế đấy
người đẹp kia
   • bỗng (xảy ra)
bỗng trời mưa
   • có thế thôi, không còn gì nữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt