<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voûté  
tính từ
  • (kiến trúc) có vòm, có đường cuốn
  • (có) hình vòm
trần hình vòm
  • còng
lưng còng
một bà cụ còng lưng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt