<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
visuel  
tính từ
  • (thuộc) thị giác
cơ quan thị giác
góc thị giác, góc nhìn
những rối loạn về thị giác
trí nhớ thị giác
danh từ giống đực
  • tâm, hồng tâm, điểm đen (bia tập bắn)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt