<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vision  
['viʒn]
danh từ
  • sự nhìn; sức nhìn, thị lực, khả năng của sự nhìn
trường nhìn, thị trường
trong tầm mắt trông thấy được
  • tầm nhìn rộng
  • điều mơ thấy, cảnh mộng
  • sự hiện hình yêu ma; bóng ma
  • ảo tưởng, ảo ảnh, ảo cảnh, ảo mộng
ảo tưởng hoà bình
  • sức tưởng tượng; sự sắc bén khôn ngoan về chính trị
sức tưởng tượng của một nhà thơ
ngoại động từ
  • thấy như trong giấc mơ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt