<
Trang chủ » Tra từ
visible  
['vizəbl]
tính từ
  • hữu hình, thấy được, có thể nhìn thấy, có thể thấy; trong tầm mắt
thấy được bằng mắt trần (không cần kính hiển vi...)
xuất hiện
  • (nghĩa bóng) có thể nhận thấy được, có thể xác định được, hiển nhiên, rõ ràng, rõ rệt
không có nguyên nhân rõ ràng
những sự cải thiện rõ rệt
  • sẵn sàng tiếp khách
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt