<
Trang chủ » Tra từ
virus  
['vaiərəs]
danh từ, số nhiều viruses
  • (y học) vi-rút (một sinh vật đơn giản, bé hơn vi khuẩn và gây ra bệnh truyền nhiễm)
vi-rút Xi-đa
  • (thông tục) bệnh nhiễm vi-rút
  • (nghĩa bóng) mối độc hại, mầm bệnh, nguồn gây bệnh
mối độc hại của nhục dục
  • ác ý; tính độc địa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt