<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
violon  
danh từ giống đực
 • (âm nhạc) viôlông
chơi đàn viôlông
 • người chơi viôlông
chơi viôlông trong một dàn nhạc
 • trạm giam (ngay gần bốt gác)
giam tên kẻ trộm vào trạm giam chờ đến mai hỏi cung
bị nhốt một đêm ở trạm giam
 • cái khoan đá
 • bàn tiện cánh cung
   • hãy nhất trí đi đã!
   • nhanh quá mức
   • mua pháo mượn người đốt
   • gầy như que củi
   • hoạt động nghệ thuật tay trái
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt