<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
violer  
ngoại động từ
  • vi phạm
vi phạm luật pháp
vi phạm hiến pháp
vi phạm một hiệp ước
vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nhà ở của ai
  • xâm phạm
xâm phạm một ngôi đền
  • hiếp dâm
hiếp dâm một phụ nữ
      • không tôn trọng lời hứa, không giữ lời hứa
      • tiết lộ bí mật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt