<
Trang chủ » Tra từ
violently  
['vaiələntli]
phó từ
  • mãnh liệt, dữ, kịch liệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt