<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vingt  
tính từ
 • hai mươi
hai mươi tuổi; tuổi hai mươi
 • (thứ) hai mươi
trang hai mươi
 • nhiều
tôi đã nói với anh điều đó nhiều lần rồi
   • anh ta không còn quá trẻ nữa
   • một ngày tròn
   • không ngừng, liên tục
danh từ giống đực
 • hai mươi
được mười tám điểm trên hai mươi
mười một giờ hai mươi mốt phút
 • số hai mươi
đặt tiền vào (cửa) số hai mươi
ở số hai mươi phố này
 • ngày hai mươi
ra đi ngày hai mươi
ngày hai mươi tháng năm
đồng âm Vain , vin .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt