<
Trang chủ » Tra từ
vineyard  
['vinjəd]
danh từ
  • vườn nho (vườn trồng nho, nhất là loại nho làm rượu vang)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt