<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
villager  
['vilidʒə]
danh từ
  • người làng (người sống trong làng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt