<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vilipender  
ngoại động từ
  • (văn học) khinh miệt, chê bai
khinh miệt ai
chê bai một món hàng
phản nghĩa Louer .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt